ZAKON O REHABILITACIJI
2006. évi Rehabilitációs törvény


("Sl. glasnik RS", br. 33/2006)
Stupio na snagu: 25.04.2006

Član 1
Ovim zakonom uređuje se rehabilitacija lica koja su bez sudske ili administrativne odluke ili sudskom ili administrativnom odlukom lišena, iz političkih ili ideoloških razloga, života, slobode ili nekih drugih prava od 6. aprila 1941. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, a imala su prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

E törvény azon személyek rehabilitációját rendeli el, amelyek bírósági illetve adminisztratív végzés nélkül, illetve végzéssel politikai vagy ideológiai okokból meg lettek fosztva életüktől, szabadságuktól, vagy egyéb jogaiktól 1941. április 6-ától e törvény hatálybalépésének napjáig terjedő időszakban, és Szerbia Köztársaság területén volt a lakóhelyük.

Član 2
Zahtev za rehabilitaciju može podneti svako zainteresovano fizičko ili pravno lice. Pravo na podnošenje zahteva za rehabilitaciju ne zastareva.

A rehabilitációra vonatkozó igényt minden érdekelt természetes vagy jogi személy benyújthatja. A rehabilitációs igény benyújtásának joga nem évül el.

Član 3
Zahtev za rehabilitaciju podnosi se okružnom sudu prema prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva ili mestu gde je izvršen progon ili nepravda. Zahtev sadrži lične podatke lica čija se rehabilitacija zahteva i dokaze o opravdanosti zahteva.

A rehabilitációra vonatkozó igényt az igénylő lakóhelye, ill. tartózkodási helye, avagy a jogsértés ill. üldöztetés elkövetésének helyszíne alapján illetékes körzeti bíróságra kell benyújtani. Az igénylés tartalmazza a rehabilitációt igénylő személy személyi adatait, valamint az igény jogos voltára vonatkozó bizonyítékokat.

Ukoliko podnosilac zahteva nije u mogućnosti da podnese dokaze o opravdanosti zahteva, tada se uz zahtev podnosi opis progona ili nasilja sa podacima koji mogu poslužiti za bližu identifikaciju žrtve i događaja. Postupak rehabilitacije kao i pribavljanje dokaza iz stava 2. ovog člana je oslobođeno svih taksi i troškova.

Amennyiben az igénylőnek nem áll módjában hogy igénye jogosságára vonatkozó bizonyítékokat szolgáltasson, akkor az igényléshez mellékelje az erőszak vagy üldöztetés leírását olyan adatokkal együtt, amelyek az áldozatok és az események közelebbi meghatározására alkalmasak lehetnek. A rehabilitációs eljárás, amint e törvényszakasz második bekezdésében említett bizonyítékok beszerzése adó- és illetékmentes.

Član 4
O zahtevu odlučuje veće od tri sudije, u javnom postupku.

Az igényről háromfős bírói testület (tanács) dönt nyilvános eljárás keretében.

Pre odlučivanja o zahtevu, sud pribavlja potrebna dokumenta i podatke od nadležnih državnih organa i organizacija, koji su dužni da ih na zahtev suda dostave u roku od 60 dana.

Az igényről való döntést megelőzően a bíróság megszerzi a szükséges dokumentumokat és adatokat az illetékes állami szervektől, amelyek kötelesek ezeket a bíróság kérésére 60 napon belül előállítani.

Obrazloženim rešenjem sud usvaja ili odbija zahtev za rehabilitaciju.

Indokolással ellátott végzésével a bíróság a rehabilitációs igénynek helyt ad vagy azt elutasítja.

Član 5
Rešenjem kojim usvaja zahtev za rehabilitaciju sud utvrđuje da je odluka koja je bila doneta protiv rehabilitovanog lica ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posledice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine.

Az igénylésnek helyt adó végzésével a bíróság megállapítja, hogy a rehabilitált személy ellen hozott határozat meghozatalától számítva semmisnek minősül, és ezzel együtt minden ebből következő jogi következmény is semmissé válik, beleértve a vagyon elkobzását is.

Rehabilitovano lice smatra se neosuđivanim.

A rehabilitált személy büntetlennek minősül.

Kad sudska ili administrativna odluka nije bila ni donošena, sud u rešenju kojim se usvaja zahtev za rehabilitaciju utvrđuje da je rehabilitovano lice bilo žrtva progona i nasilja iz političkih ili ideoloških razloga.

Amennyiben nem került sor bírósági ill. adminisztratív határozat meghozatalára, a bíróság a rehabilitációs igénylésnek helyt adó végzésében megállapítja, hogy a rehabilitált személy üldöztetés és erőszak áldozata volt politikai ill. ideológiai okokból kifolyólag.

Član 6
Na rešenje o odbijanju zahteva za rehabilitaciju može se izjaviti žalba Vrhovnom sudu Srbije, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.Vrhovni sud Srbije odlučuje o žalbi u veću od pet sudija.

A rehabilitációra vonatkozó igényt elutasító végzésre a szerbiai Felsőfokó Bíróságra lehet fellebbezést benyújtani a végzés kézbesítését követő 30 napon belül. A felsőfok öt bíróból álló tanácsa dönt a fellebbezésről.

Član 7
Ministarstvo nadležno za pravosuđe po službenoj dužnosti objavljuje imena i podatke o rehabilitovanim licima u "Službenom glasniku Republike Srbije", svakog meseca.

Az igazságügyi minisztérium hivatalból minden hónapban megjelenteti a szerbiai Közlönyben a rehabilitált személyek neveit és adatait.

Član 8
Pravo na naknadu štete i pravo na povraćaj konfiskovane imovine rehabilitovanog lica urediće se posebnim zakonom.

A rehabilitált személyek jogát a kárpótlásra és elkobzott vagyonuk visszaszármaztatására egy külön törvény fogja szabályozni.

Član 9
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Ez a törvény a szerbiai Közlönyben való megjelentetésétől számított nyolcadik naptól hatályos.

Kapcsolódó cikkek:

 

Felhívások, események
Tüntetést szerveztek Újvidéken, az ártatlan áldozatok épülő emlékhelyénél 2022. július 11.
„Megkérdőjelezhetetlen az emlékhely létjogosultsága” 2022. július 12.
Tiltakozás a műemlék ellen 2022. július 11.
Minden ártatlan áldozat emlékhelye 2022. JÚLIUS 6.
"Polgári Magyarországért" díj a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítványnak

Ma sem mondhatunk le az igazságról és az igazi emberi jogokról

Kronológia (1914-2016)
Folyamatosan frissülő naptár rovatunkban a délvidéki magyarság XX. századi történetében keresgélhet Vékás János és Mák Ferenc kronológiája alapján, kiegészítve azt az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás közvetlen és részletes történéseivel.