Ez a kinyomtatott oldal a keskenyut.hu honlapjáról
(www.keskenyut.hu) származik.


132/2004. (XII. 14.) Országgyűlési határozat

a délvidéki magyarokkal szemben a kollektív bőnösség elve alapján elkövetett véres
cselekmények 60. évfordulóján

Az Országgyűlés
- megerısítve a Magyar Köztársaság elkötelezettségét az Alkotmányban lefektetett demokratikus
alapjogok, a demokrácia és a humanizmus eszméi iránt;
- határozottan elítélve mindenfajta diktatórikus rendszert, illetve diktatúrára való törekvést,
amely megfosztja állampolgárait az emberi méltóságtól és elidegeníthetetlen szabadságjogaitól;
a következı határozatot hozza:
1. Az Országgyőlés elítéli a II. világháború során és azt követıen a kollektív bőnösség elvére
alapozott politikai döntéseket és erıszakos cselekedeteket, amelyekkel egyéneket, egyes népcsoportokat,
közösségeket megsemmisítettek, lakóhelyük elhagyására kényszerítettek, emberi
és politikai jogaikat korlátozták. Ezek sorába tartoznak a délvidéki magyarok elleni 60 évvel
ezelıtt, a jugoszláv katonai közigazgatás alatt elkövetett véres cselekmények.
2. Az Országgyőlés megrendülten emlékezve szolidáris az 1944 októbere és 1945 nyara között
megkínzott, kivégzett, szülıföldjérıl előzött és koncentrációs, valamint kényszermunkatáborokban
fogva tartott ártatlan áldozatokkal: a több tízezer magyar halottal, hozzátartozóikkal
és leszármazottaikkal, valamint valamennyi túlélıvel.
3. Az Országgyőlés sürgeti, hogy a térség országainak szakértıi együttes munkával tárják fel
az itt élı népek közös történelmének összefüggéseit, dolgozzák fel és mutassák be eseményeit.
Kiemelkedıen fontos a közelmúlt történéseivel való foglalkozás, mert az jelentıs mértékben
segítené a szembenézést a múlttal és megnyithatja az utat a történelmi traumák feldolgozása
felé.
4. Az Országgyőlés kifejezi azt a reményét, hogy a totalitárius rendszerek térségbeli bukását
követıen mintegy másfél évtizeddel szőkebb és tágabb régiónk háborúktól és társadalmi kataklizmáktól
annyit szenvedett népei számára megnyílik az út, hogy az egységesülı Európában
újra megtalálják méltó helyüket, és nyelvükkel, kultúrájukkal újból részt vehessenek sokszínő
kontinensünk fejlıdését szolgáló együttmőködésében.

© keskenyut.hu 2012-02-11